برندگان سمند

برندگان جوایز نقدی و غیر نقدی دیگر

محمدرضا سلطان زالی بیگلو شبستر پانصد هزار تومان (جوایز همراه بهاری) 06 تیر 1393 0914***8789
دنا دیوارگر تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 06 تیر 1393 0912***1597
فیروز خدابنده لو زنجان پانصد هزار تومان (جوایز همراه بهاری) 05 تیر 1393 0912***1763
صابر کدخدازاده کرمان سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 05 تیر 1393 0919***9672
محمدمهدی حاتمی پور یزد پانصد هزار تومان (جوایز همراه بهاری) 04 تیر 1393 0913***4075
محمود فیروزی آبادان سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 04 تیر 1393 0916***4715
غلامحسن علوی مشهد پانصد هزار تومان (جوایز همراه بهاری) 03 تیر 1393 0915***2586
عباس صادقی نصیری تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 03 تیر 1393 0912***0796
لیلا حسینی حوری پسند تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 02 تیر 1393 0912***4699
عباد حیدری کرج خودرو پرشیا (جوایز همراه بهاری) 01 تیر 1393 0912***0861
هوشنگ حسن زاده تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 01 تیر 1393 0912***6831
زهره اکبرپور فسا یک میلیون تومان (جوایز همراه بهاری) 31 خرداد 1393 0917***7425
راضیه کارآموزیان مشهد یک میلیون تومان (جوایز همراه بهاری) 30 خرداد 1393 0915***1576
امیررضا گلشاهی تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 30 خرداد 93 0912***5793
راضیه کارآموزیان مشهد یک میلیون تومان (جوایز همراه بهاری) 30 خرداد 93 0915***1576
محمدپوریا میرزالو اسلامشهر سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 29 خرداد 93 0910***6954
مسعود عنایت نژاد یزد یک میلیون تومان (جوایز همراه بهاری) 29 خرداد 93 0913***9686
سیدمرتضی موسوی بابل سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 28 خرداد 93 0911***8155
محمدمهدی قلی نیا نوایی کیش یک میلیون تومان (جوایز همراه بهاری) 28 خرداد 93 0912***4184
مهدیه خطیبی تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 27 خرداد 93 0912***1369
1 2 3 4 5  ...