برندگان ویژه

برندگان جوایز نقدی و غیر نقدی دیگر

علی حیدر نیک سرشت تهران یک میلیون تومان (جوایز مسابقه بی سابقه) 28 شهریور 1393 0910***1003
صفر قبادی اهواز یک میلیون تومان (جوایز مسابقه بی سابقه) 28 شهریور 1393 0916***0130
محسن تقی پور تهران سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 28 شهریور 1393 0912***2531
حسن محمدی اهر سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 27 شهریور 1393 0914***9121
مهدی هراتی دزفول سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 26 شهریور 1393 0913***4700
رشید غلامی تهران سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 25 شهریور 1393 0912***9593
علی اکبر نژادفرخی تهران سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 24 شهریور 1393 0912***6924
فخراله نوروزی تهران سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 23 شهریور 1393 0912***4638
داود گوهری تبریز سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 22 شهریور 1393 0914***1058
خدیجه رحیمی تهران لپ تاپ (جوایز مسابقه بی سابقه) 21 شهریور 1393 0910***2117
کیومرث رنجبر بندرعباس سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 21 شهریور 1393 0917***5327
فرهاد نظری رباطی کرمان سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 20 شهریور 1393 0913***0800
واحد صیفی پور آستارا سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 19 شهریور 1393 0911***0500
مصطفی عبادی شیراز سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 18 شهریور 1393 0917***0717
علی احمد عسگری اراک سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 17 شهریور 1393 0918***9249
محمود غیاثی اندیمشک سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 16 شهریور 1393 0916***8138
سلاطون احمدی هرمزگان سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 15 شهریور 1393 0917***7021
مریم باغبان عروسک (جوایز شهر موشها) 15 شهریور 1393 0919***2953
سکینه صالحی بندرعباس عروسک (جوایز شهر موشها) 15 شهریور 1393 0917***4929
بهزاد درخشان تهران عروسک (جوایز شهر موشها) 15 شهریور 1393 0919***8970
1 2 3 4 5  ...